Privacybeleid - De coachingreis van je leven

Privacybeleid

SFiB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina willen wij u heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. SFiB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer u uw gegevens aan SFiB verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Voor minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerken wij enkel en alleen persoonsgegevens indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die SFiB verzamelt en verwerkt, verwijzen we u naar onze registratie bij het CBP. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer u naar het buitenland reist, wij verplicht kunnen worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.

Beveiliging

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens SFiB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen t.b.v. bescherming van uw persoonsgegevens.

ReCAPTCHA

Verder gebruiken wij de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid kunt u vinden op de volgende site:https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier zoals hierboven beschreven, met als doel dat de gegevens beschermd worden die via deze website verstuurd worden.

Google Analytics

Tevens maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse service van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor andere instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst. Deze zorgt ervoor dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt. U heeft dan succesvol het volgen van de website door Google Analytics uitgeschakeld.

Bewaartermijn

SFiB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (7 jaar).

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doen via ons postadres of email adres zoals vermeld boven aan deze pagina.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekt gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemde verzoeken.

Vragen/klachten/opmerkingen

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u zich richten aan ons postadres of email adres zoals vermeld boven aan deze pagina. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit uiteraard erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor de actuele wijzigingen.

Laatste wijziging: 9-Januari-2019